Skip to content

Sanojen johtaminen

Nollajohto

Nollajohto on sananmuodostuksen tapa, jossa sanaa käytetään uuden sanaluokan tehtävässä sellaisenaan eli ilman ulkoisesti näkyvää osoitinta sanaluokan vaihdoksesta. Panglobishissa se on hyvin yleistä. Itse asiassa suurin osa sanoista ei kuulu mihinkään määrättyyn sanaluokkaan, vaan sanaluokka määräytyy sen perusteella, mikä tehtävä sanalla on lauseessa.

Esimerkiksi sana blanke voi toimia niin adjektiivina 'tyhjä', substantiivina 'tyhjä' kuin verbinä 'tyhjentää'.

yu have som blanke papir, no? – Onko sinulla tyhjää paperia?
give mi un blanke! – Annan minulle yksi tyhjä!
yu mus blanke da texte. – Sinun täytyy tyhjentää teksti.

Samaten sana skribe voi toimia niin verbinä 'kirjoittaa', substantiivina 'kirjoitus' kuin adjektiivina 'kirjoitettu, kirjallinen'.

mi skribe un letre. – Minä kirjoitan kirjettä.
un letre is un skribe misaje. – Kirje on kirjoitettu viesti.
mi love yu's skribe. – Minä rakastan teidän kirjoituksianne.

Yhdyssanat

Sanoja saa yhdistää panglobishissa vapaasti ilmaisemaan uusia asioita. Yhdyssanan viimeinen osa on tärkein, ja sitä edeltävät sanat vain täydentävät sen merkitystä.

Esimerkiksie, eskribe meza on eräänlainen pöytä, nimittäin kirjoituspöytä. Samaten, kristal klare = kristallinkirkas, love lete = rakkauskirje, kafe kupe = kahvikuppi.

Yhdyssanat voidaan kirjoittaa yhteen tai erikseen. Erityisesti vakiintuneet yhdyssanat on tapana kirjoittaa yhteen. Esimerkiksi, sana demokratia kirjoitetaan yleensä demekratie eikä deme kratie.

Etu- ja jälkiliitteet

Etu- ja jälkiliitteet ovat hyvin hyödyllisiä ja ne tekevät kielestä paljon kätevämmän. Yleisimmät liitteet luetellaan alla. Osa liitteistä on itse asiassa tavallisia sanoja, joita voi käyttää myös itsenäisinä, mutta useimmat ovat aitoja liitteitä, jotka eivät toimi itsenäisinä sanoina.

Etuliitteet

a- 'tykö, itseensä' :
cepe 'ottaa' → acepe 'ottaa itselleen, hyväksyä'
lige 'sitoa' → alige 'sitoutua, liittoutua'

an- :
vastakohta, epä-:
hapi 'onnellinen' → anhapi 'onneton'
juste 'oikeudenmukainen' → anjuste 'epäoikeudenmukainen'
human 'ihminen' → anhuman 'epäihminen'

de- 'pois, erilleen' :
cepe 'ottaa, napata' → decepe 'ottaa pois, poistaa'
duce 'johtaa' → deduce 'johtaa pois, dedusoida'
parte 'osa' → departe 'erottaa, osittaa erilleen'

di- 'tehdä tai toimia päinvastoin' :
strute 'rakentaa, koota' → distrute 'tuhota, purkaa'
kode 'koodata' → dikode 'dekoodata, purkaa koodi'
kovre 'peittää' → dikovre 'ottaa esiin'
krese 'kasvaa' → dikrese 'kutistua'

ex 'ulos' :
cepe 'ottaa, napata' → excepe 'ottaa pois, poislukea'
jete 'heittää' → exjete 'heittää ulos'

in- 'sisään' :
jete 'työntää' → injete 'työntää sisään, ruiskuttaa sisään'
kluze 'sulkea' → inkluze 'sulkea sisään, ottaa mukaan'

kon- 'yhdessä, yhteen' :
strute 'rakentaa' → konstrute 'rakentaa, panna kokoon'
werke 'työskennellä' → konwerke 'tehdä yhteistyötä'

mes- 'väärin' :
uze 'käyttö' → mesuze 'väärinkäyttö'

non- 'puute, ei-' :
dewiste 'teisti, jumalaapelkäävä' → nondewiste 'ateisti, jumalaton'
sence 'järki' → nonsence 'järjettömyys'
tabakiste 'tupakoija' → nontabakiste tupakoimaton

pos 'jälkeen' :
gere 'sota' → posgeral 'sodanjälkeinen'
poze 'panna, asettaa' → pospoze 'panna jkn jälkeen'

pre- 'ennen, aiemmin' :
dite 'kertoa'
predite 'kertoa edeltä, ennustaa'
vide 'nähdä' → previde 'nähdä edeltä, aavistaa'

pro- 'eteen, esiin' :
poze 'panna, asettaa' → propoze 'panna ehdolle'
voke 'kutsua' → provoke 'kutsua esiin'

re- 'takaisin' :
ate 'toimia' → reate 'toimia takaisin, reagoida'
turne 'kääntyä' → returne 'kääntyä takaisin'

ri- 'toistaa, tehdä uudelleen' :
du 'tehdä' → ridu 'tehdä uudelleen'
forme 'muovata' → riforme 'muovata uudelleen, reformoida'

Jälkiliitteet

-al 'asiaan liittyvä, -llinen' :
nacia 'kansa' → nacial 'kansallinen'
socia 'yhteisö' → social 'yhteisöllinen, sosiaalinen'
universe 'kaikkeus' → universal 'kaikkea koskeva, universaali'

-an 'johonkin kuuluva, jäsen, asukas' :
Amerika 'Amerikka' → Amerikan 'amerikkalainen'
Italie 'Italia' → Italian 'italialainen'
Rusie 'Venäjä' → Rusian 'venäläinen, venäjänmaalainen'
hume 'maa-aines' → human 'maasta tehty, tomumaja' ja, siitä johdettuna, 'ihminen'

-ate 'toimia' :
rote 'pyörä' → rotate 'pyöriä'
formule 'kaava' → formulate 'kaavailla, muotoilla'

-ation 'toiminta' :
rote 'pyörä' → rotation 'pyöriminen, pyörintä'

-er 'tekijä, -ja' :
helpe 'auttaa' → helper 'apulainen, avustaja'
beke 'leipoa' → beker 'leipuri'

-erie 'työpaikka' :
beker 'leipuri' → bekerie 'leipomo'

-ete 'pienennys, pikku-' :
cigare 'sikari' → cigarete 'savuke'

-ful 'täysi, runsas, -kas' :
helpe 'apu' → helpeful 'avulias, avukas'

-ie 'maa, alue, ala (myös tiedonala)' :
Arabe 'arabi' → Arabie 'Arabia'
Itale 'italialainen' → Italie 'Italia'
Rus 'venäläinen' → Rusie 'Venäjä'
filsofe 'maailmankatsomus, elämänfilosofia' → filsofie 'filosofia (tieteenä)'
keme 'kemikaali' → kemie 'kemia'

-ife 'tehdä joksikin' :
petre 'kivi' → petrife 'kivettää, muuttaa kiveksi'
un 'yksi' → unife 'yhdistää'
klare 'selvä, selkeä' → klarife 'selventää, selkeyttää, selittää'

-ike 'ominainen, -nen' :
baze 'perusta' → bazike 'perus-'
fize 'fysiikka' → fizike 'fyysinen'
muze 'muusa' → muzike 'muusinen, musiikki'
nuve 'uusi' → nuvike 'uusikko, noviisi'

-ime 'enin, superlatiivinen' :
pre 'edessä' → prime 'etummaisin, ensimmäinen'
extre 'ulkona' → extrime 'uloin, äärimmäinen'

-ion 'toiminta tai prosessi' :
ate 'toimi, toimenpide' → ation 'toiminta'
konsume 'kuluttaa' → konsumion 'kulutus, kuluttaminen'

-ish 'kieli' :
English 'englanti'
Eskotish 'skotlanti'
Panglobish 'maailmankieli, panglobish'

-iste 'ajattelu- tai elämäntavan edustaja' :
alkohol 'alkoholi' → alkoholiste 'alkoholisti, juoppo'
komun 'yhteinen' → komuniste 'kommunisti, yhteisomistuksen kannattaja'
pacife 'rauhoittaa' → pacifiste 'pasifisti, rauhankannattaja'
tabake 'tupakka' → tabakiste 'tupakoitsija'

-isme 'ajattelu- tai elämäntapa, -ismi' :
alkohol 'alkoholi' → alkoholisme 'alkoholismi, juoppous'
komun 'yhteinen' → komunisme 'kommunismi, yhteisomistuksen aate'
pacife 'rauhoittaa' → pacifisme 'pasifismi, rauhankannatus'
tabake 'tupakka' → tabakisme 'tupakointi elämäntapana'

-ite 'laatu, -us' :
juste 'oikeudenmukainen, reilu' → justite 'oikeudenmukaisuus, reiluus'
sane 'terve' → sanite 'terveys'
un 'yksi' → unite 'ykseys'

-ive 'taipuvainen' :
ate 'toimia' → ative 'toimealias, aktiivinen'
exploze 'räjähtää' → explozive 'räjähtävä'

-ize 'varustaa' :
aure 'kulta' → aurize 'kullata'

-lis 'puuttuva, -ton' :
helpe 'apu' → helpelis 'avuton'
peni 'penni' → penilis 'pennitön'

-os 'jotakin omaava tai sisältävä' :
pore 'huokonen' → poros 'huokoinen, huokosia sisältävä'

-ure 'tekemisen tulos, tuote tai jaloste' :
korekte 'korjata' → korekture 'korjaus'
kulte 'hengenviljely, elämäntavan viljely' → kulture 'kulttuuri'
mixe 'sekoittaa' → mixure 'sekoitus, mikstuura'

Kemialliset liitteet

-al 'aldehydi' :
metanal 'formaldehydi, metanaali'

-an 'alkaani, yksinkertaisia sidoksia sisältävä hiilivety' :
metil 'metyyli' → metan 'metaani'

-ate 'suola tai esteri' :
sulfe 'rikki' → sulfate 'sulfaatti'

-il 'alkyyli, eräs radikaali hiilivety' :
bute 'voi' → butil 'butyyli'
metan 'metaani' → metil 'metyyli'

-ite 'suola tai esteri' :
sulfe 'rikki' → sulfite 'sulfiitti'

-ol 'alkoholi' :
etan 'etaani' → etanol 'etanoli'

-os 'sokeri' :
frute 'hedelmä' → frutos 'hedelmäsokeri, frukooti'
malte 'mallas' → maltos 'mallassokeri, maltoosi'