Skip to content

Verbit

Panglobishin verbit ovat taipumattomia. Ne eivät siis taivu esim. persoona-, aika- tai tapamuodoissa. Verbs are not conjugated at all.

Persoonan ilmaiseminen

Persoona ilmaistaan subjektina olevalla persoonapronominilla tai substantiivilla.

mi love tu. – Minä rakastan sinua.
wi love yu. – Me rakastamme teitä.
he love tu. – Hän rakastaa sinua.

Kun substantiivi on subjektina, sen ja verbin välissä on yleensä ajan partikkeli.

Jorje is love Mari. – Jorje rakastaa Maria.
tri siste is love un man. – Kolme siskoa rakastavat yhtä miestä.

Ajan ilmaiseminen

Panglobishissa verbeillä ei yleensä osoiteta ajankohtaa, joten aikamuodot, kuten preesens, imperfekti ja futuuri, eivät kuulu sen kielioppiin. Sen sijaan ajankohdan ilmaisemiseksi käytetään aikaa osoittavia sanoja, kuten laste dei (edellisenä päivänä), nexte dei (seuraavana päivänä), ja nau (nyt).

Panglobishissa verbeihin yleensä liittyy aspektin merkitsijä, joka osoittaa verbin ajallista etenemistä. Panglobishin aspektit ovat:

 • Jatkuva aspekti (is) ilmaisee että toiminta on parhaillaan meneillään ja se on vielä kesken.
 • Päättyneet aspektit
  • Vaikuttava aspekti (haf) osoittaa päättynyttä toimintaa, joka yhä vaikuttaa puheena olevaan hetkeen.
  • Koettu aspekti (was) osoittaa päättynyttä toimintaa, joka ei enää vaikuta puheena olevaan hetkeen.
 • Tuleva aspekti (wil) osoittaa että toiminta toteutuu myöhemmin.

Alla oleva kaavio kuvaa sitä, mikä on aspektien ajallinen suhde puheena olevaan hetkeen eli kertomuksen "tähän hetkeen".

Kaavio. Aspektit suhteessa puheena olevaan hetkeen.

   ┌─────────┐    │
   │  was  │ ··· │
   └─────────┘    │
   ┌─────────┐    │
   │  haf  ├───────┤
   └─────────┘    │
         ┌────┴────┐
         │  is  │
         └────┬────┘
            │    ┌─────────┐  
            │    │  wil  │
            │    └─────────┘
◀──────────────────────┼──────────────────────▶
aiemmin     parhaillaan    myöhemmin

Jatkuva aspekti

Jatkuva aspekti osoittaa, että toiminta on parhaillaan meneillään ja se on vielä kesken. Sen merkkinä on verbin edellä oleva partikkeli is. Se vastaa suomen olla-verbin ja ma-infinitiivin inessiivin muodostamaa rakennetta.

Sara is vide da TV. – Sara on katsomassa TV:tä.
wi is vizite yu's lande. – Me olemme vierailemassa teidän maassanne.

Huom! Normaalisti olla-verbin aspektimuodon is bi sijasta voi käyttää pelkästään sanaa is.

Sara is mi's frende. – Sara on minun ystävä.
wi is in London. – Me olemme Lontoossa.

Koettu aspekti

Koettu aspekti osoittaa päättynyttä toimintaa, joka ei enää vaikuta puheena olevaan hetkeen. Sen merkkinä on verbin edellä oleva partikkeli was.

mi's mama was vizite da Kanada tri ves. – Minun äiti vieraili Kanadassa kolme kertaa (mutta hän ei enää ole siellä).
mi was luze mi's chabi laste dei – Minä hukkasin avaimeni eilen (mutta ne eivät ole enää hukassa).
Yulia was bi mi's frende fo ten yer. – Julia oli minun ystäväni kymmenen vuotta (mutta ei ole enää.)

Vaikuttava aspekti

Vaikuttava aspekti osoittaa päättynyttä toimintaa, jonka seuraukset vaikuttavat puheena olevaan hetkeen. Sen merkkinä on verbin edellä oleva partikkeli has.

mi has nou Yulia fo ten yer. – Minä olen tuntenut Julian kymmenen vuotta. (Ja tunnen hänet vieläkin).
he has safare do Kanada. – Hän on matkustanut Kanadaan. (Hän on siellä yhä).
mi has luze mi's chabi! – Minä olen hukannut avaimeni! (Ne ovat yhä hukassa.)
Yulia haf bi mi's frende fo ten yer. – Julia on ollut ystäväni kymmenen vuotta. (Ja on yhä.)

Tuleva aspekti

Tuleva aspekti osoittaa että toiminta toteutuu myöhemmin.

The future aspect describes that the situation will probably take place after the time under consideration. Sen merkkinä on verbin edellä oleva partikkeli wil.

wi wil toke da Panglobish. – Me tulemme puhumaan panglobishia.
mi wil bi yu's frende. – Minä tulen olemaan sinun ystäväsi.

Olla-verbi

Panglobishin olla-verbi bi osoittaa samuutta (esim. "Hän on Maria"), joukkoon kuulumista (esim. "Kissa on eläin"), ja ominaisuutta (esim. "Taivas on sininen").

Panglobishissa, bi on ihan tavallinen taipumaton verbi. Se ei siis ole epäsäännöllinen toisin kuin monissa kielissä. Aspektin merkitsijöitä käytetään olla-verbin bi kanssa.

mi is bi hapi. – Minä olen onnellinen.
mi haf bi hapi. – Minä olen ollut onnellinen.
mi was bi hapi. – Minä olin onnellinen.
mi wil bi hapi. – Minä tulen olemaan onnellinen.

Kuitenkin on tavallista, että bi jätetään pois jatkuvan ja koetun aspektin yhteydessä. Joten sanaa is käytetään tavallisesti sanojen is bi sijasta ja sanaa was sanojen was bi sijasta.

mi is hapi. – Minä olen onnellinen.
mi was hapi. – Minä olin onnellinen.

Huomaa, että verbi bi ei taivu myöskään persoonissa, vaan yhtä ja samaa muotoa käytetään kaikissa persoonissa.

mi is (bi) hapi. – Minä olen onnellinen.
wi is (bi) hapi. – Me olemme onnellisia.
tu is (bi) hapi. – Sinä olet onnellinen
yu is (bi) hapi. – Te olette onnellisia.
he is (bi) hapi. – Hän on onnellinen.
de is (bi) hapi. – He ovat onnellisia.

Infinitiivi

Inifinitiivimuodossa verbiä käytetään substantiivina. Apuverbi du merkitsee sitä seuraavan verbin infinitiiviksi.

du bi – olla
du now – tietää
du love – rakastaa


Kuva: Freepik

Infinitiivi voi toimia lauseen subjektina ja objektina.

mi love du yam. – Minä rakastan syödä/syömistä.
du yam is gude. – Syöminen on hyvä.
du yam is du joy. – Syöminen on nauttimista. (Syödä on nauttia.)

Substantiivilauseke voi täydentää infinitiivimuotoista verbiä.

du yam un apel – syödä omena
du love da live – rakastaa elämää
is gude du love da live. – On hyvä rakastaa elämää.

Infinitiivin merkitsijää ei käytetä apuverbien kanssa.

mi wan gow. – Minä haluan mennä.
mi kan gow. – Minä voin mennä.
wi mus gow. – Meidän täytyy mennä.
yu mey gow. – Te saatte mennä.

Toisinaan infinitiivin käytölle on vaihtoehtoisia rakenteita. Esimerkiksi, verbin sisältävä adjektiivi voi sisältää tekemistä ilmaisevan sanan ilman du-partikkelia.

un pley izi gitare – helpposoittoinen kitara
un izi du pley gitare – helposti soitettava kitara

Verbiketju

Kaksi tai useampia verbejä voidaan ketjuttaa yhteen, jolloin ne muodostava yhden predikaatin, joka kertoo samasta subjektista.

mi yam un pay. – Minä syön piirakan.
mi gow yam un pay. – Minä menen syömään piirakkaa.
mi kan gow yam un pay. – Minä voin mennä syömään piirakkaa.
mi wan kan gow yam un pay. – Minä haluan voida mennä syömään piirakkaa.